Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


การจัดทำแผนธุรกิจ

           แผนงานทางธุรกิจที่แสดงกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติในการลงทุนประกอบการ โดยมีจุดเริ่มต้นจากจะผลิตสินค้าและบริการอะไร มีกระบวนการปฏิบัติอย่างไรบ้าง และผลจากการปฏิบัติออกมาได้มากน้อยแค่ไหน ใช้งบประมาณและกำลังคนเท่าไร เพื่อให้เกิดเป็นสินค้าและบริการแก่ลูกค้า และจะบริหารธุรกิจอย่างไรธุรกิจจึงจะอยู่รอด

บริษัท  ซี.แอม ครีเอชั่น  จำกัด

          ให้บริการปรึกษาด้านการเงินแบบครบวงจร เราสามารถช่วยให้ท่านจัดทำแผนธุรกิจได้ถูกต้อง ตรงความต้องการ และ สามารถนำไปใช้ได้ทันที  

ประโยชน์ที่ได้รับจากเรา

           1. ใช้เป็นเครื่องมือ  คือ แผนธุรกิจถือเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการในการวางแผนการดำเนิน
              ธุรกิจ การพยากรณ์การวิเคราะห์ การดำเนินการ การทบทวน การติดตาม และการประเมินผลในการดำเนิน
               ธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
           2. ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการขอรับการสนับสนุนทางการเงิน เช่น การขอวงเงินสินเชื่อ การขอเข้าร่วมกองทุนร่วม
                ลงทุน การขอรับเงินสนับสนุนช่วยเหลือต่างๆ
           3.ใช้เป็นแผนที่  คือ แผนธุรกิจเป็นเอกสารหรือลายลักษณ์อักษรซึ่งผ่านกระบวนการในการวางแผน
               ในการดำเนินการของธุรกิจ ซึ่งจากกระบวนการในการวางแผนดังกล่าวนั้น ถ้าได้ผ่านกระบวนการในการคิด
               อย่างถูกต้อง รอบคอบ และรัดกุม และธุรกิจปฏิบัติหรือดำเนินการตามสิ่งที่ได้วางแผนไว
           4. ใช้เป็นข้อตกลง  คือ แผนธุรกิจสามารถใช้เป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา หรือผู้เกี่ยวข้องทั้ง
               ภายในหรือภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นระหว่างธุรกิจกับเจ้าหนี้ ธุรกิจกับผู้ถือหุ้น ธุรกิจกับคู่ค้า ระหว่างผู้
                บริหารกับผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง


หมายเหตุ  บุคคลหรือบริษัท ทำการระบุข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2-3 เท่านั้น
                 เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนต่อไป

 


หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ ***
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุหุ้นที่แต่ละรายถือ (บอจ. 5 ) ***
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
หนังสือการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภภ.20)
รายงานงบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง
ผังองค์กร
อื่นๆ (ตามความเหมาะสมกับการบริการ)
เครดิตบูโร

หมายเหตุ
  • *** เอกสารที่จำเป็นต้องแนบ
  • ชนิดของเอกสาร PDF, JPG, DOC, XLS (ตัวอย่างเอกสาร..คลิกที่นี่)
  • ขนาดของแต่ละไฟล์ไม่ควรเกิน 1 mb (สามารถคลิกขวาที่ชื่อไฟล์ แล้วเลือก property เพื่อดูขนาดของไฟล์)
  • กรณีที่เป็นไฟล์จากการสแกน ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีขนาดใหญ่ ท่านต้องทำการย่อขนาด เพื่อให้สามารถจัดส่งไฟล์ได้
  • หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาในการจัดส่งไฟล์ สามารถติดต่อได้ที่ info@c-amc.com
  • วิธีการจัดส่งไฟล์ข้อมูล และดูขนาดของไฟล์ข้อมูล (pdf)ชื่อบริษัท
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
ประมาณการรายได้
ประมาณการต้นทุน
ประมาณการค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
รายละเอียดข้อมูลอื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ
E-mail


ชำระค่าบริการ โดยบัตรเครดิต หรือ Paypal คลิกที่นี่
ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านทาง
ชื่อบัญชี บริษัท ซี. แอม ครีเอชั่น จำกัด

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ถนนรัตนาธิเบศร์ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 391-2-17658-3
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา งามวงค์วาน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 319-2-73585-2
ธนาคาร กรุงไทย สาขา รัตนาธิเบศร์ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 137-1-06238-2
ธนาคาร นศรหลวงไทย สาขา สำนักสวนมะลิ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 101-4-25815-0

และส่งสำเนาการโอนเงิน หรือ Pay in slip มาที่ Tel 02-950-1996 Fax 02-950-0806


หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM