Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


การบริหารเงิน
 
          การบริหารเงินของกิจการ คือ การทำให้มูลค่าของกิจการสูงสุดการทำให้เกิดความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยแสดงออกมาในรูปของราตลาดหุ้นสามัญสูงสุด แบ่งหน้าที่ได้ดังนี้
 
          การตัดสินใจลงทุน :การจัดสรรเงินทุนเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการมากที่สุด เช่นการลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดโดยต้องตัดสินใจในระดับที่ก่อให้เกิดความสามารถในการทำกำไรให้แก่ธุรกิจสูงสุดโดยมีสภาพคล่องที่เหมาะสม
          การตัดสินใจจัดหาเงินทุน :แบ่งแหล่งเงินทุนเป็นหนี้สินระยะสั้นหรือหนี้สินหมุนเวียน: ตั๋วเงินจ่าย ,เจ้าหนี้การค้าหนี้สินระยะยาว : การกู้เงินระยะยาว,หุ้นกู้แหล่งเงินทุนจากส่วนของเจ้าของ : หุ้นสามัญ , หุ้นบุริมสิทธิ
          ข้อพิจารณาในการจัดหาเงินทุนคือต้นทุนเงินทุนความเสี่ยงทางการเงินระยะเวลาครบกำหนดภาวะผูกพัน
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากเรา
          1. เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถเพิ่มมูลค่าของกิจการสูงสุด
          2. เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มศักยภาพของกิจการมากขึ้น
          3. เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้น
 
หมายเหตุ  บุคคลหรือบริษัททำการระบุข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2-3 เท่านั้น
                 เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนต่อไป
 

 


หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ ***
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุหุ้นที่แต่ละรายถือ (บอจ. 5 ) ***
หนังสือการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภภ.20)
รายงานงบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง
ผังองค์กร
อื่นๆ (ตามความเหมาะสมกับการบริการ)
เครดิตบูโร

หมายเหตุ
  • *** เอกสารที่จำเป็นต้องแนบ
  • ชนิดของเอกสาร PDF, JPG, DOC, XLS (ตัวอย่างเอกสาร..คลิกที่นี่)
  • ขนาดของแต่ละไฟล์ไม่ควรเกิน 1 mb (สามารถคลิกขวาที่ชื่อไฟล์ แล้วเลือก property เพื่อดูขนาดของไฟล์)
  • กรณีที่เป็นไฟล์จากการสแกน ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีขนาดใหญ่ ท่านต้องทำการย่อขนาด เพื่อให้สามารถจัดส่งไฟล์ได้
  • หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาในการจัดส่งไฟล์ สามารถติดต่อได้ที่ info@c-amc.com
  • วิธีการจัดส่งไฟล์ข้อมูล และดูขนาดของไฟล์ข้อมูล (pdf)รายละเอียดข้อมูลอื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ ***
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ ***
E-mail


ชำระค่าบริการ โดยบัตรเครดิต หรือ Paypal คลิกที่นี่
ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านทาง
ชื่อบัญชี บริษัท ซี. แอม ครีเอชั่น จำกัด

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ถนนรัตนาธิเบศร์ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 391-2-17658-3
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา งามวงค์วาน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 319-2-73585-2
ธนาคาร กรุงไทย สาขา รัตนาธิเบศร์ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 137-1-06238-2
ธนาคาร นศรหลวงไทย สาขา สำนักสวนมะลิ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 101-4-25815-0

และส่งสำเนาการโอนเงิน หรือ Pay in slip มาที่ Tel 02-950-1996 Fax 02-950-0806


หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM