Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 [25-06-2019]  ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้ซื้อขาย 16 หลักทรัพย์ ที่ถูก SP มานานเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 1–31ก.ค.2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
ตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะเปิดเปิดให้ซื้อขายเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่  1– 31 กรกฎาคม 2562 จำนวน 16 บริษัท ดังน้ี A5 BLISS BUI CHUO EARTH GSTEL IFEC KC KTECH NBC NMG POLAR PRO STHAI TSF และ WR
 
โดยหลักทรัพย์ ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยขึ้นเครื่องหมาย(Suspension – SP) ต่อเนื่องมานานเกินกว่า 3 เดือนแล้ว และยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้มีการเปิดซื้อขายตั้งแต่ขึ้นเครื่องหมาย
 
การเปิดซื้อขายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 
ผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเคื่องหมาย  NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันแรกที่มีการซื้อขาย (คือวันที่  1 กรกฎาคม 2562) เพื่อให้ราคาหลัก ทรัพย์เป็นไปตามสภาพความเป็นจรงิ เนื่องจากไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวมานานแล้วย
ตลาดหลักทรัพย์จะไม่นำหลักทรัพย์มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) หรือ ดัชนีราคาหหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index)
เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้น ไป) ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มน้ี โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจดทะเบียนนั้นจะแก้ไขคุณสมบัติครบถ้วน
 
หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯอาจจะ พิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ขอองบริษัทจดทะเบียน


 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM