Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

[2-9-2019] ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะถูกเพิกถอน

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ด้วยเหตุที่บริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยการเพิกถอนจะมีผลในวันที่ 20กันยายน 2562และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขายหุ้นสามัญของ EARTH เป็นระยะเวลา 7วันทำการ ระหว่างวันที่ 11ถึง 19กันยายน 2562
 
สำหรับการเปิดให้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ EARTH เป็นระยะเวลา 7วันทำการก่อนที่จะมีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นนั้น เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน แต่อย่างไรก็ดี เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังและมีความรอบคอบในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะถูกเพิกถอน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยบัญชี Cash Balance (ผู้ซื้อต้องชำระเงินก่อนการซื้อทั้งจำนวน) และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงเครื่องหมาย NC ตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมทั้งขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อขาย เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
ทั้งนี้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ EARTH รุ่นที่ 4 (EARTH-W4) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะคงการขึ้นเครื่องหมาย SP โดยจะไม่เปิดให้ซื้อขายในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจาก EARTH-W4จะมีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 13กันยายน 2562และจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ 14กันยายน 2562
 
ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของ EARTH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจะเปิดให้ซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าวระหว่างวันที่ 11-19ก.ย. 2562โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance ได้ที่ https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?
https://www.ryt9.com/s/prg/3036028

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM