Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

[4-9-2019] ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาโครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค
ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำเนิน "โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคสู่ประเทศไทย ๔.๐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)" ที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดึงดูดการลงทุนทั้งจากภายในและต่างประเทศให้มาลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับศักยภาพด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาคและทิศทางการพัฒนาประเทศในภาพรวม อันจะนำไปสู่แผนการพัฒนาประเทศต่อไป
 
ในการนี้ทางโครงการได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำร่างแผนแม่บทและแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคสู่ประเทศไทย ๔.๐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสร็จแล้ว และเพื่อให้แผนงานดังกล่าวมีความเหมาะสม ครบถ้วน สมบูรณ์ จึงได้จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องการสัมมนาจะมีในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมและเทคนิคการเตรียมโครงการเพื่อจัดทำคำของบประมาณให้กับผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในภูมิภาคเป้าหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ
 
จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในร่างแผนแม่บทและแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแมกโนเลีย ๑ ชั้น ๓ อาคาร ทีเค ๓ โรงแรมทีเคพาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
https://www.ryt9.com/s/prg/3036963

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM