Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

[17-09-2562] เปิดเอกสาร“ล้ม”ประมูลท่อร้อยสาย กสทช. คว่ำ “ทรู”
ในที่สุดโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ระยะทาง  2,450 กิโลเมตร ที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้วิสาหกิจ คือ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด(เคที) เปิดประมูล โดย บริษัท ทรูอินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอขอเช่าท่อร้อยสายเพียงรายเดียวมูลค่าประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท    โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้ส่งหนังสือ ที่ สทช ๒๕๐๒/ 8484 สํานักงาน กสทช. ๘๓ พหลโยธิน ซอย ๘ สามเสนใน พญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน 2562      เรื่อง ข้อเสนอการใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม โครงการนําสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (RFP)     เรียน กรรมการผู้อํานวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด อ้างถึง หนังสือบริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด ที่ กธ ๐๑/ร ๑๖๒๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒     ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด ได้จัดส่งเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal : REP) เพื่อคัดเลือกผู้ใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม โครงการนําสายสื่อสาร ลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครมายังสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการ โทรคมนาคม (ประกาศฯ) ตามที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) ขอเรียนว่า ภายหลังจากที่ได้มีการพิจารณาตรวจสอบเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal : REP) เพื่อคัดเลือกผู้ใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม โครงการนําสายสื่อสาร ลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครในเบื้องต้นแล้ว จึงได้เชิญ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จํากัด มาประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งจากการชี้แจงของบริษัท กรุงเทพ ธนาคม จํากัด มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้การดําเนินโครงการนําสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังกล่าวเกิดความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้มีการออกเอกสารเชิญชวนฯ (REP) เพื่อสํารวจความ ต้องการเกี่ยวกับปริมาณความจุของท่อร้อยสายที่ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายประสงค์จะใช้งาน แต่โดยที่ผู้รับใบอนุญาต รายอื่นเกิดความเข้าใจว่า การออกหนังสือเชิญชวนฯ (REP) ดังกล่าวจะเป็นการผูกพัน ให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้อง เข้าทําสัญญาใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร จึงเป็นเหตุให้ไม่มีผู้รับใบอนุญาตรายอื่นแสดงความประสงค์ดังกล่าว และอาจไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสาย สื่อสารใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม (ประกาศฯ) หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อสาธารณะในวงกว้าง ในการนี้ เพื่อให้โครงการนําสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังกล่าวสามารถ ขับเคลื่อนต่อไปได้โดยเร็ว มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และบริสุทธิ์ยุติธรรม สํานักงาน กสทช. จึงขอให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด พิจารณายกเลิกการดําเนินการที่ผ่านมา และเริ่มดําเนินโครงการฯ ดังกล่าวใหม่ โดยขอให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด มีหนังสือสอบถามไปยังผู้รับใบอนุญาตทุกรายอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอทราบปริมาณความจุ ของท่อร้อยสายที่ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายประสงค์จะใช้งาน และดําเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ กสทช. ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด ต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของตน และปฏิบัติต่อผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้ท่อร้อยสายสื่อสารทุกรายอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ
  ๒. บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด มีหน้าที่จัดทําและส่งข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร ต่อสํานักงาน กสทช. เพื่อเสนอ กสทช. พิจารณา โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขในเชิงพาณิชย์และเทคนิค ที่ชัดเจนและเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างน้อยจะต้องมีการกําหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสาย สื่อสารในอัตราที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ
   ๓. บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด อาจเป็นผู้ลงทุนแบบรายเดียว หรือแบบลงทุนร่วมกัน โดยจะต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมด หรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลอื่น เป็นผู้มีอํานาจประกอบกิจการแทนมิได้
https://www.thansettakij.com/content/409955

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM